GUIRINO- 

 

GUIRINO


Carbone Guerrino

Masto “’Guirino” ò scarparo